วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รหัสวิชา อ 41101 รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้สอน นางสาววิรานุตร ศิวพิทักษ์ เวลา 3 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต 1.3
เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูล ความคิดรวบยอดและความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนมีความรู้ความเข้าในเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารชื่อสิ่งมีชีวิตและการบอกจำนวน สามารถการเขียนเรียงความและการดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goals)
(1) ความเข้าใจที่คงทนหรือคำถามรวบยอด
นักเรียนเข้าใจ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ความรู้และทักษะคร่อมวิชา (สาระ)
1. ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
2. ทักษะการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์/ภาพ/การ์ตูน
(3) ความรู้และทักษะเฉพาะวิชา (สาระ)
1. บอกคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
2. โครงสร้างไวยากรณ์
3. ความรู้เรื่องการออกเสียง
4. เขียนเรียงความสั้นๆ
(4) จิตพิสัย
1. มีความรักในการอ่าน
2. การมีความสุขในการเรียนรู้
3. มีความรับผิดชอบต่อการเรียน
หลักฐาน ร่องรอย/ภาระชิ้นงาน
- สืบค้นข้อมูลแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจาก Internet
- การ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
- เขียนเรียงความเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการเรียนรู้
1. กิจกรรมทำแบบทดสอบก่อนเรียนและสรุปคะแนนให้นักเรียนทราบ
2. กิจกรรม Millionaire
2.1นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
ให้สมาชิกในกลุ่มประธาน รองประธานเลขา และให้เลือกคนหนึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ ครูแจกลูกเต๋าและแผ่นเกมแต่ละกลุ่มเล่นเกม Millionaire เมื่อนักเรียนโยนลูกเต๋าเดินเบี้ยไปที่ใด ให้พูด I go to …….. ดำเนินการเล่นต่อไปเมื่อได้รางวัลสิ่งได้ ก็พูด I get a ……… การเล่นจะสิ้นสุดเมื่อมีใครล้มละลาย ให้พูดว่า
I become bankrupt. หรือครูให้สัญญาณหมดเวลาในการเล่น 10 นาที
แล้วแต่ละกลุ่มออกมาสรุปการเล่นของกลุ่มละ 1 นาที ได้อะไรจากการเล่น
ให้ผู้สังเกตการณ์ ออกมาสรุปกลุ่มใดบ้างทำตามกติกา กลุ่มใดไม่ทำตามกติกา
3.กิจกรรมการอ่านเกี่ยวกับ Family holiday
3.1นักเรียนศึกษาตัวอย่างบทอ่านเกี่ยวกับ Sufficiency Economy ร่วมกัน
(ใบความรู้ที่1 )
3.2 นักเรียนทำแบบฝึกหัด (ใบงานที่ 1)
3.3 ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
4. กิจกรรมการเขียน
3.1 ศึกษาคำศัพท์และสำนวนที่ควรรู้เกี่ยวกับ Sufficiency Economy
4.2นักเรียนฝึกเขียนเรื่องพร้อมวาดภาพประกอบ
4.3 สุ่มนักเรียนนำเสนอ ประมาณ 5-8 คน
4.4ครูตรวจสอบเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานครั้งต่อไป
5.กิจกรรมการเขียนเรียงความ
5.1 นักเรียนแต่ละคนเตรียมข้อมูลเป็นความเรียงง่ายๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมานำเสนอ เพื่อนๆ ในชั้นช่วยแก้ไขข้อความที่ผิดพลาด เช่น การสะกดคำ การใช้คำ การใช้ ไวยากรณ์
5.2 นักเรียนแก้ไขแล้วส่งให้ครูผู้สอนตรวจ
5.3 ครูตรวจสอบเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานครั้งต่อไป
6. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
6.1นักเรียนทำแบบทดสอบ5 ข้อ
6.2 ครูตรวจและเฉลยบอกคะแนนที่ได้เพื่อเปรียบเทียบกับผลแบบทดสอบก่อนเรียน

การประเมิน
1. ความเข้าใจที่คงทน
นักเรียนเข้าใจ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความรู้และทักษะเฉพาะวิชา
1บอกคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
2.โครงสร้างไวยากรณ์
3.ความรู้เรื่องการออกเสียง
4.เขียนเรียงความสั้นๆ
3 ความรู้และทักษะคร่อมวิชา
1. ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
3 ความรู้และทักษะคร่อมวิชา
2. ทักษะการเขียน
3. ทักษะการวาดภาพ
4. จิตพิสัย
1. รักการอ่าน
2. การมีความสุขในการเรียนรู้
3. มีความรับผิดชอบต่อการเรียน

1 ความคิดเห็น:

Monthicha กล่าวว่า...

Sawasdee ka
My name's Monthicha that I was your student since 2533-2534. My figure was fat and be fat now also :)
How are you ka? I am very happy that I found you on website http://www.pwschool.ac.th/external_links.php?links=19.. My email is monthichanakplew@hotmail.com

Think of teacher forever,
Monthicha